Nytt åtgärdspaket till småföretag

Den 25 mars kom regeringen med ett antal förslag som främst berör småföretag. Här finns några av förslagen listade:
.
Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran.
Stödet gäller från 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand.
.
Möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt för 2019
För dig som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats hårt av corona och covid-19 har regeringen förslagit att ändra reglerna för periodiseringsfonder. Det innebär att du kan sätta av 100% av din skattepliktiga vinst för år 2019 i din periodiseringsfond. Taket är upp till en miljon kronor och du kommer sedan kunna kvitta detta mot dina framtida förluster. Handläggningstiden förlängs om du fyller i övriga upplysningar.
.
Få möjlighet att betala din skatt senare om du har betalningssvårigheter
Med anledning av coronaviruset har regeringen föreslagit nya regler för att du som företagare ska kunna få betala din skatt senare, du får då så kallat anstånd. Anståndet kan omfatta arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och mervärdesskatt som redovisas kvartals- och månadsvis. Du ska kunna få anstånd upp till ett år. De nya reglerna föreslås börja gälla från den 7 april 2020.
I väntan på att beslut fattas om de nya reglerna kan du ansöka om anstånd enligt befintliga anståndsbestämmelser. Förutsättningarna för detta kan du läsa mer om på Skatteverkets webbplats.