Företagsklimat, Sv Näringslivs undersökning

Svenskt Näringsliv släppte 26/5 resultatet av sin undersökning.

 OM UNDERSÖKNINGEN

Svenskt Näringsliv utför varje år en undersökning av Företagsklimatet.

32 897 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun i 2020 års uppdaterade enkät. Uppdateringen innebar att en del frågor formulerats om, en del frågor lagts till och några frågor tagits bort från det fasta frågeblocket. Resultaten släpptes den 26/5. Svenskt Näringsliv menar att de flesta svaren i årets enkät inkom innan coronakrisen bröt ut i början av mars (hur det ser ut i Valdemarsvik vet vi inte). Det kan naturligtvis ha påverkat resultatet, men enkäten ger ändå en bra bild av hur kommunens företagsklimat utvecklats över tid.

RESULTATET

Snittresultatet för Sveriges kommuner visar ett nedåtgående resultat och Valdemarsvik följer tyvärr den trenden. Vi har tappat 0,2.

Företagen är mer nöjda med frånvaron av konkurrens från kommunala verksamheter och allmänhetens attityder. De anser att det finns störst förbättringspotential när det kommer till vägnät, tåg, flyg och upphandling. Jämfört med 2019 upplever företagen en försämring av skolans kontakter med näringslivet, tjänstemännens attityder och i dialogen med beslutsfattare. Det tar undertecknad näringslivsutvecklare åt sig av och kommer även sprida det budskapet i den interna organisationen – till de som finns i vår kommunala organisation med uppdrag ge råd, riktlinjer, service, stöd och återkoppling till våra viktiga företagare. En sådan försämring som årets företagsklimatundersökning ger utryck för, tar vi på största allvar.

VALDEMARSVIKS ARBETE

Företagen i Valdemarsvik och deras drygt 1 800 anställda bidrar med över 500 miljoner i skatteintäkter bara i år. Ett bra företagsklimat är grunden till ett väl fungerande samhälle. Är företagsklimatet bra mår företagen väl, jobben blir fler, skatteintäkterna ökar, det blir mer resurser till skola, vård och omsorg och kommunen blir mer attraktiv. Ett bra företagsklimat leder till en positiv spiral som är bra för alla. Det vill vi jobba för.

Under 2018 arbetade vi för att kartlägga vilka insatser näringen ansåg behövas för att förbättra företagsklimatet. Det resulterade i att vi tog fram en strategi 2019 med tre fokusområden där vi arbetar för att vara en kommun:

  • med attraktivt företagsklimat och välkomnande boende- och besöksmöjligheter
  • som arbetar aktivt och dynamiskt med kompetensförsörjning och integration
  • som tar hänsyn till näringslivets behov i sitt planeringsarbete

Under 2019 gick kommunen in i ett starkare besparingsläge. Det gjorde att resursen som arbetat med näringslivsfrågor nyttjades till genomlysningsarbete och andra utredningar parallellt med ordinarie arbetsuppgifter. Under 2019 pensionerades även en medarbetare som arbetat med besöksnäring och näring och ersattes ej. Det har haft effekt på arbetsinsatserna gentemot näringslivet. Vi gjorde dock många företagsbesök, arbetade för etablering, utvecklade en ny hemsida, satsade mer aktivt i sociala medier och satte upp en del nya mötesforum. Satsningen på mötesforum stannade dock av i och med coronas intåg, men vi har fortsatt funnits tillgängliga på telefon, möten och e-post.

———————————————————-

I utmanande tider händer både negativa och positiva saker. Många näringar har drabbats till följd av corona och blöder varje månad och stöden som finns hjälper inte alla – det är så beklagligt. Några har mer att göra nu. Några har drabbats men lyckats ställa om sin verksamhet, hittat nya samarbeten, nya produkter och håller sin ekonomi flytande. Vi arbetar för att fortsätta hålla korta kontaktvägar mellan företag och näringslivsresurs samt de stödfunktioner som finns regionalt och nationellt i dessa tider. Tveka aldrig att kontakta oss.

Genom att klicka här hittar du undersökningsresultatet som helhet. Se även https://www.foretagsklimat.se/valdemarsvik.