Många tyckte till om gångfartsområdet

Under tisdagen diskuterades försöket med gångfartsområde som genomfördes längs Storgatan i Valdemarsvik under sommaren 2020. Synpunkter och erfarenheter fördes fram från näringslivsrepresentanter på plats, liksom resultatet av en enkät där 449 invånare gjort sina röster hörda.

Tisdagen den 25 augusti träffades representanter från näringslivet med företrädare för kommunstyrelsen och den kommunala förvaltningen för att diskutera försöket med gångfartsområde.

Många synpunkter har inkommit

Enkätundersökningen genomfördes för att få en bild av människors upplevelser av försöket med gångfartsområde. Undersökningen var ett komplement till alla andra åsikter och idéer som inkommit under den tid försöket pågått. 449 personer hade besvarat enkäten, varav många hade lämnat väl utvecklade svar med kompletterande uppgifter.

– I sammanställningen av enkätresultatet ser vi att en övervägande majoritet av de 449 som svarat är negativa till gångfartsområde. Flera kommentarer och synpunkter visar att den negativa känslan ofta hänger samman med områdets estetiska utformning under försöksperioden, berättar Malin Österström, näringslivsutvecklare i kommunen.

Synpunkter från näringslivet

Den samlade bilden under mötet var att det hade behövts en mer visualiserad bild av hur ett framtida gångfartsområde skulle kunna se ut, som komplement till försöket under sommaren. Men åsikterna gick även isär och under mötet var det många från näringslivet i centrum som framförde sina åsikter, såväl negativa som positiva:

– Det hade varit bra med en stor bild som visat hur man tänkt. Då hade vi kunnat hänvisa till den bilden när vi fått frågor.

– Vi har fått många synpunkter. Vissa har upplevt området som rörigt och svårframkomligt, andra har upplevt ett unikt läge utan hets och stress.

– Det har klagats en del på hur området är utformat med betongklumparna, men då har vi förklarat att detta är ett test från kommunens sida. Det har människor haft förståelse för.

– Från våra besökare har inte gångfartsområdet varit en stor fråga, utan det har varit fler som uttryckt önskemål om längre parkeringstid.

– Vi tycker att området blivit lugnare och renare.

– För oss har det varit mer avgaser eftersom bilar blivit stillastående precis utanför vår butik.

– Hastigheten har sänkts. Det märker vi framför allt nu när gångfartsområdet är borta och alla bilar kört fortare igen.

– Skyltningen kunde ha varit bättre, men jag tror också att alla måste bli bättre på att ta reda på vad skyltarna betyder och vilka regler som gäller.

– Under försöksperioden nyttjades befintligt material för att hålla nere kostnader. Om politiken beslutar att satsa på ett permanentat gångfartsområde kommer en projektering utföras. En projektering inkluderar tydliga skisser över områdets framtida utformning. I ett gångfartsområde byggs trottoarkanter och andra höjdskillnader bort för att skapa en jämn yta för såväl gångtrafikanter som fordon. Ställer sig politiken positiva till en ansökan om finansiering ska Valdemarsviks kommun inkomma med en ansökan till Trafikverket under år 2022, förklarar Kristina Hörnqvist, trafikplanerare i Valdemarsviks kommun.

”Vi vill alla samma sak”

Vid mötet var alla enade i en önskan om att arbeta vidare med centrumutveckling – önskemål som också framkommit genom enkätundersökningen där många vill se insatser kring hamnområdet och torget utanför ICA.

– Alla önskar vi ett levande centrum med liv och rörelse – ett vackert område där människor kan mötas, handla och utföra ärenden. Min uppfattning från mötet var att vi alla var överens om den visionen. Vi kommer nu sammanfatta alla inspel vi fått i frågan kring gångfartsområdet och annan centrumutveckling och fatta beslut kring hur vi vill gå vidare, avslutar Jenny Elander Ek, kommunalråd (C).

…………………………………………………………………………………………………..

Här finns de samlade svaren från enkät och brev – klicka här!

Tack till alla som engagerat sig i att svara!