Uppföljning covid-19, Näringsliv hösten 2020

Vi har varit i covid-utmaningen en tid. För många har det varit, och är, utmanande. Flera har behövt göra anpassningar i verksamheten då vi mötte en verklighet som ingen av oss kunnat förutspå. Från kommunens och regionens sida har vi bett företagare svara på en enkät för att bättre förstå vilka lokala, regionala och nationella insatser som har nyttjats och för att förstå behovet av stöd framöver.
Enkätsvaren är anonyma och redovisas endast på gruppnivå.
Vi tackar för de svarandes engagemang!
Här kan du läsa en sammanfattning av enkätsvaren, klicka här!