Stärk exporten hos Sveriges SME företag genom samarbete

Nu finns möjlighet för regionala och nationella export- och företagsfrämjande aktörer att söka medel för strategiska projekt för att stärka exporten hos Sveriges små och medelstora företag.

Exportfrämjande aktörer spelar en viktig roll i att stärka näringslivets återhämtningsförmåga genom att tillsammans stötta små och medelstora företag i att nå sin exportpotential. Ett ökat samarbete mellan aktörer kan bättre möta de mindre företagens behov av internationalisering.

Enligt Konjunkturinstitutets prognos (dec 2020) kommer Sverige under 2021 befinna sig i lågkonjunktur och exporten är ett viktigt draglok i den svenska återhämtningen. Coronapandemin har skapat en ny verklighet för de svenska exportföretagen och bidrar till en ökad regionalisering av världsmarknaden, vilket leder till att globala värdekedjor omformas.

https://tillvaxtverket.se/5.2592ea441774291f4c730521.html