Tillstånd, regler & tillsyn

Som verksamhetsutövare och företagare finns det en mängd tillstånd och regler som berör din verksamhet. Nedan redovisar vi de vanligast förekommande områdena där kommunen ansvarar för tillsyn och tillstånd.

Om du är osäker på hur du ska gå tillväga i olika processer är det bra om du kontaktar respektive avdelning i ett tidigt stadium så vi kan hjälpa dig att komma på rätt väg. Välkommen att kontakta oss!

  • Miljö- och byggnämnden

Denna nämnd ansvarar för bygginspektion och beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd inom Valdemarsviks kommun.

  • Hälsoskydd

Våra medarbetare på miljöavdelningen bedriver hälsoskyddstillsyn. I det arbetet ingår tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling till exempel fotvård, tatuering med flera.

  • Livsmedelstillsyn

Miljökontoret ansvarar för att kontrollera restauranger, förskolor, skolor, livsmedelsbutiker och andra som hanterar livsmedel.

  • Miljöskyddstillsyn

Det är viktigt att miljölagstiftningen följs. Därför kontrollerar miljökontoret industrier, jordbruk, bensinstationer, trafik och annan verksamhet som kan vara störande för miljön. Medarbetare på miljökontoret gör inspektioner och kontrollerar man hur miljöfarliga verksamheter sköts och hur man hanterar kemikalier och farligt avfall. Här utreds även klagomål som gäller hantering av kemiska produkter och miljöfarlig verksamhet. Om akuta, miljöfarliga olyckor inträffar är miljöavdelningen ofta på plats och stöttar räddningstjänsten i saneringsarbetet.