Obligatorisk ventilationskontroll

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader ska byggnadens ägare se till att den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystemet (OVK) utförs. Funktionskontroll ska utföras innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk för första gången eller vid ombyggnad av ett befintligt ventilationssystem. För flera typer av byggnader gäller att befintligt ventilationssystem ska kontrolleras vid regelbundet återkommande besiktningar. Funktionskontrollen ska utföras av godkänd kontrollant som har riksbehörighet eller lokalt godkännande av samhällsbyggnadskontoret.

Vilka byggnader ska kontrolleras

Funktionskontroll ska utföras innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk för första gången eller vid ombyggnad av ett befintligt ventilationssystem. Följande besiktningsintervaller gäller för återkommande besiktning:

  • 3 år – förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett ventilationssystem samt enbostadshus, flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation
  • 6 år – flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

(FT = från- och tilluftsventilation, F = frånluftsventilation, S = självdrag, X = ventilationssystem med värmeåtervinning)

Ovanstående krav gäller inte ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, industribyggnader (observera att industrins kontors- och personalutrymmen inte är undantagna från kontroll) samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och byggnader som är av hemlig natur.

Undantagna från krav på återkommande ventilationskontroll är även en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller enbart mekanisk frånluftsventilation. Dock gäller för enbostadshus med FX-, FT- och FTX-ventilation att en första installationsbesiktning ska göras innan ventilationssystemet tas i bruk. För ett hus med till exempel en frånluftsvärmepump krävs alltså en OVK-besiktning.