Buller

Buller påverkar hälsa och välbefinnande. Det är ett utbrett miljöproblem och är den störning som berör flest människor i Sverige. Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt.

Vad är buller?

Definitionen för buller är oönskat ljud. Ljud är tryckförändringar i luften. De sprids som vågrörelser och örat uppfattar dem som ljud. Ljudets styrka mäts i decibel (dB).

Påverkan av buller

Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet. De negativa effekterna kan vara att det blir svårt att uppfatta tal, och svårt att vila och sova. Sömnstörningar är en av de allvarligaste effekterna av samhällsbuller. Ostörd sömn är en förutsättning för att människan ska fungera bra både fysiologiskt och mentalt.

Decibelnivåer

0 Hörtröskel
10
20 Tyst sovrum
30
40 Viskning
50
60 Normal samtalston
70
80 Gatubuller/skolmatsal
90
100 Diskotek
110
120 Smärtgräns
130
140 Jetflyg

Tabellen visar ungefärliga decibelnivåer för lika ljud.

Riktvärden för buller från vägtrafik i Sverige:

  • 30 dBA ekvivalentnivå (genomsnittlig ljudnivå mätt över 24 timmar) inomhus
  • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
  • 55 dBA ekvivalentnivå (genomsnittlig ljudnivå mätt över 24 timmar) utomhus vid fasad
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Källa: Umeå kommun

Olika känslighet

Olika grupper är olika känsliga för bullerexponering. Personer med hörselnedsättning eller barn som håller på att lära sig språk och att läsa, drabbas i en miljö där buller minskar förmågan att uppfatta och förstå tal.

Buller kan ha både tillfällig och permanent påverkan på människans fysiologiska funktioner. En tillfällig påverkan, till följd av exempelvis ett plötsligt ljud, kan ge upphov till bland annat höjd hjärtfrekvens och tillfälligt förhöjt blodtryck.

Flera studier pekar på att långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Källa: Naturvårdsverket

Störning

Med allmän bullerstörning menas en sammantagen bedömning av hur störande eller besvärande olika ljudkällor upplevts under en längre tidsperiod. Termen inkluderar störning av aktiviteter, vila och sömn.

Termen omfattar också själva upplevelsen av obehag och irritation när man utsätts för buller. Eftersom störning är en subjektiv reaktion påverkas reaktionen av många andra faktorer än bara själva bullerexponeringen, särskilt vid låga ljudnivåer.

Sammanställningar av en mängd störningsstudier i boendemiljö visar att vid samma genomsnittliga dygnsljudnivå är flygbuller mer störande än vägtrafikbuller, som i sin tur är mer störande än tågbuller.

Källa: Naturvårdsverket